Chinese & Bilingual Studies Department

The Hong Kong Polytechnic University


11 Yuk Choi Rd, Hung Hom, Hong Kong
TEL: (852) 2766-7454 / 7463

For issues about the content of the database:

Jiajuan Xiong: jiajuan.xiong@polyu.edu.hk
Hongchao Liu: liu.hongchao@connect.polyu.hk


For technical issues about the website:

Hongzhi Xu: hongz.xu@gmail.com